Om företaget

ÄFAB är sedan starten 1984 varit ett helt fristående och oberoende konsultföretag med inriktning på klimat- och miljöfrågor med tyngdpunkt lagd på resurshushållning och bioenergi. Vi har genom åren fungerat som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag. Ofta i nära samverkan med både myndigheter, universitet/ högskolor och konsumentintressen. Vi har idag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved-, flis- och pelletseldningsteknik. ÄFAB har goda kontakter med pelletsbranschen både nationellt och internationellt. Bengt- Erik Löfgren har suttit med i Svebio`s (Svenska Bioenergiföreningen) styrelse i 13 år och i 9 år Energimyndighetens styrgrupp inom programmet Småskalig Bioenergi som företrädare för den småskaliga bioenergianvändningen. Bengt- Erik är en erfaren konsult som genomfört olika uppdrag åt bl a Naturvårdsverket, Konsumentverket och Försäkringsbolagen. Bengt- Erik har genom åren tilldelats en rad utmärkelser för sitt engagemang för bioenergi.

Framtida målsättning

En omställning av energisystemet innebär inte bara svårigheter utan även stora möjligheter för både användare och svenskt näringsliv. Sverige är en ledande nation inom bioenergiteknik i Europa och ÄFAB har sedan starten 1984 funnits med i frontlinjen för utvecklingen i Sverige. Bioenergi är trots tappet till värmepumpindustrin fortfarande den enskilt största energibäraren inom förnybar energi både i Sverige, Europa och Globalt. Och svenskt kunnande och erfarenhet har rönt ett närmast explosionsartat intresse på många marknader.

Men vi måste lära oss se till helheten och bemöta den desinformation som ofta presenteras i media. Användningen av biomassa för energiändamål är ständigt ifrågasatt från miljöorganisationer som menar att eldning av bioenergi t o m är sämre för klimatet än eldning med kol och olja (!). Från samhällets sida är det mycket viktigt att den felaktiga informationen bemöts innan det blir för sent. Hotbilderna är allvarliga. EU-parlamentet diskuterar till exempel just nu att begränsa användningen av biobränslen i våra fjärrvärmepannor.

Bengt- Erik Löfgren delar gärna med sig av 40 års erfarenhet i bioenergins centrum. Genom att se tillbaka på 1970-talets energi-pris-kris kan vi se många likheter med dagens Europa. Vår kris blev starten, och kom att lägga grunden för, att vårt land blev en ledande nation i världen inom förnybar energi. Hela 38 % av all energi som vi använder i Sverige kommer dag från biomassa. Faktiskt är mer än hälften förnybart, om vi även räknar in vatten, vind och solenergi. Till och med en fjärdedel av det vi tankar är biodiesel, biogas eller etanol.

Vårt arbete att komma bort från ett fossilberoende har lett till att Sverige idag inte alls är lika hårt drabbat av den energiturbulens och höga priser som gäller ute i Europa. Vår efarenhet av inhemsk bioenergi kan idag vara en vägvisare för andra länder. ÄFAB:s mångåriga arbete i gränslandet mellan forskning, akademi och entreprenörskap har gett oss en god kunskap om var spetsforskningen inom landet står och var man kan söka samarbetspartners. Detta gäller även i uppdrag som kräver kunskap utanför vårt ordinarie arbetsområde. Samarbetet med tillverkande företag ger också en unik möjlighet att implementera högskolans forskningsresultat direkt till industrin.

I vårt nätverk finns en viktiga forskningsinstitut inom energiområdet både inom landet och utomlands, här finns tillverkande företag som kan göra attraktiva produkter och en lång rad användare som är i behov av energieffektivisering och -omställning. ÄFAB har även värdefulla kontakter till de stora marknaderna i Mellaneuropa och i Nordamerika. Vår målsättning är därför att bidra till en ökad tillväxt genom att erbjuda ett tekniskt kunnande och en plats där marknadens aktörer kan mötas för att skapa framtidens produkter. När forskare, tillverkare och användare möts finns förutsättningar för att nya och bättre produkter föds.

Kontakta ÄFAB – alltid när det gäller brinnande intressen

I och med att vi avvecklade labbverksamheten i Lidköping och Bengt- Erik Löfgren valt att trappa ner på verksamheten har ÄFAB idag inriktningen på utbildning och informationsinsatser. Mer om detta kan du läsa under fliken ”kurser”. Men vi tar även riktade konsultinsatser i olika utvecklingsprojekt och vi vill gärna fortsätta med arbeten på att hjälpa till att etablera vårt kunnande kring bioenergi på olika marknader. Speciellt intresse har vi för First Nations i Kanada. Ett annat ”lite udda projekt” som samtidigt visar vår breda verksamhet är uppdraget vi har att hjälpa till att rosta kaffe med pellets. Innovativ kafferost drivs av träpellets och kaffeskal

Historik

ÄFAB är ett fristående konsultbolag med inriktning på teknik och utveckling samt utbildning inom området småskalig bioenergi. Bolaget bildades 1984 tillsammans av 4 st lokala industriföretag  samt Älvdalens kommun som ett teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik. Företaget skulle fungera som ett oberoende teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik och hjälpa till med tester och utveckling av eldningsteknik till det nya bränslet. För ändamålet uppfördes en närvärmecentral och ett utvecklingslabb i älvdalen. 1994 inleddes ett samarbete med Västsvenska Lantmän vilket innebar att verksamhet flyttade till Lidköping i Västra Götaland med Bengt- Erik Löfgren som VD och huvudägare. Mellan 2015 till 2020 ansvarade vi även för PelletsFörbundets kansli. 2021 valde Bengt- Erik att ta ut deltidspension och labbverksamheten avveklades och övertogs av RISE i Borås. Kontoret återfinns idag i Bengt-Eriks bostad i Götene Kommun.

Efter oljepris-chocken på 1970-talet följde dramatiskt sjunkande oljepriser och kärnkraftsutbyggnad. Under 1980-talet sjönk oljepriserna och intresset för bioenergi svalnade. 1990 omstrukturerades ÄFAB och Bengt- Erik Löfgren köpte 80% av aktierna, samtidigt som ett samarbete inleddes med BPA-Energi AB och Länsförsäkringsbolagen. I brist på utvecklingsuppdrag inriktades arbetet mer på utbildningsfrågor och verksamheten kom mer och mer att handla om brandskadeförebyggande åtgärder för försäkringsbranschen.

Efter FN- konferenserna i Rio (1992), Kyoto (1997) och Johannesburg (2002) hamnade miljö- och klimatfrågorna åter i fokus. Växthuseffekt och ozonhål ledde till att bioenergi åter blev ett intressant alternativ för uppvärmning. Den svenska marknaden ökade först- och mest i Västsverige, varför ÄFAB 1994 flyttade all verksamhet till Lidköping. Lokaliseringen till Lidköping avgjordes av ett samarbete med VL- energi (Västsvenska Lantmän) som redan tidigt på 1990-talet var mycket aktiv inom bioenergiområdet. Under 2000-talet ökade intresset för bioenergi igen och pelletseldningen började vinna marknadsandelar. I och med lokaliseringen till Lidköping flyttades även ÄFAB: s labb, och återuppfördes samtidigt som betydande investeringar i bland annat nya instrument och utbildningslokaler gjordes. Labbverksamheten innebar genom flytten att ett drygt årsarbetstillfälle skapades, och uppdragsvolymen ökade för varje år. Marknaden kulminerade omkring 2010 då ÄFAB även ansvarade för en betydande energiutställning i Sockerbrukets lokaler. Efter 2010 har intresset för bioenergiteknik minskat då låga elpriser och konkurrensen från värmepumpar tagit över en stor del av värmemarknaden på villasidan. Detta innebar att intresset för att utveckla bioenergiteknik för uppvärmning dalade, och därmed försvann även underlaget för ÄFAB: s utvecklingsarbeten med ny teknik.

Efter klimatöverenskommelsen i Paris 2015, och allt tydligare effekter av pågående klimatförändringar i form av extremväder, har det globala intresset för att komma bort från fossil energi ökat markant. Och med Rysslands krig i Ukraina ser att vår erfarenhet och vår kunskap borde kunna bidra till goda tillväxtmöjligheter på nya exportmarknader.

Vår affärsidé

Vår bärande affärsidé har ända sedan starten varit att agera som en samlande och oberoende aktör. Vi vill kunna presentera kunskap och teknik inom all förnybar energi. Då många av företagen inom tillverkningsindustrin av bioenergiteknik är SME-företag, ofta med bara några tiotal anställda, saknas ofta erfarenhet av att växa och inte minst av att penetrera nya exportmarknader. Företagen har inte tiden och kunskapen att göra nödvändiga marknadsanalyser. Tid, erfarenhet och pengar är de barriärer vi identifierat, i synnerhet gäller det för marknader som ligger ”långt borta”. Vi kan med våra kontakter hjälpa företagen hitta samverkanspartners och med vår erfarenhet och vårt nätverk kan vi ta på oss rollen att vara projektledare i företagens tillväxtarbeten.

» ÄFAB: s konsultverksamhet fokuseras kring produktutveckling av förbränningsteknik och på utbildning av såväl fackfolk som myndighetspersoner. ÄFAB har ingen egen försäljning av produkter utan är ett renodlat utvecklings- och utbildningsföretag där vi fungerar som en länk mellan forskare och näringsliv och mellan myndighet och slutanvändare.
» ÄFAB: s kunder finns i huvudsak inom tillverkningsindustrin för värmepannor, kaminer och pelletsteknik på utrustningssidan och VVS- installatörer, skorstensfejarmästare, kommuner och andra myndigheter på utbildningssidan.
» ÄFAB är sedan många år ett av landets ledande teknikutvecklingsföretag inom småskalig bioenergiteknik. Ofta anlitat som sakkunnig i bioenergifrågor.
» ÄFAB erbjuder en bred marknadserfarenhet och spetskompetens och kan i ett samarbete med enskilda branschföretag tillvarata och förmedla kunskaper som bidrar till lyckade insatser.
» ÄFAB genomför kontinuerligt olika typer av uppdrag för såväl företag som myndigheter och organisationer. Det kan vara uppdrag inom vitt skilda marknader och områden från utbildning till teknikutveckling.
» ÄFAB genomför informations- och kampanjuppdrag både i Sverige och utomlands.
» ÄFAB hjälper till att skapa forskningsprojekt och även att ansöka om projektmedel för genomförandet..