Kurser/föreläsningar

Energifrågan har knappast aldrig varit aktuellare än idag. Dels är budskapet i IPCC:s syntesrapport 2023 mycket tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Dels har Rysslands krig i Ukraina, lett till stigande energipriser och inflation, vilket i sin tur satt press på pelletspriset och efterfrågan på bioenergi över hela världen. Europas värmekunder litar inte längre på gas- och oljeleveranser från länder som likt Ryssland har auktoritära ledare och bristande demokrati. Olja och gas kan ersättas med andra alterntiv.

Allt fler börjar nu även börjat inse att elektrifieringen är beroendet av jordartsmetaller som Xi Jinping i Kina i princip har monopol på. Nästa 100 % av av metallerna som behövs i bl a vindkraftverk, solpaneler och batterier kontrolleras av Kina. Till skillnad från olja och gas kan inte dessa metaller i nuläget ersättas med andra alternativ utan vi är helt beroende av Kina.

"10 000 kr frågan lyder: Litar vi mera på Xi Jinping i Kina än Vladimir Putin i Ryssland?"

Den ena larmrapporten efter den andra bekräftar att inhemsk producerad bioenergi är en tryggare och säkrare energibärare. Även om många av branschens hotbilder finns kvar så kan dagens turbulenta situation ändå ses som en spelvändare för en ökad förståelse för bioenergins alla fördelar, både för den enskildes ekonomi, vårt klimat och för vårt samhälle.

Vi ska naturligtvis i grunden hushålla med vår energianvändning och inte slösa bort energi i onödan, och vi måste ställa om vår energiförsörjning till förnyelsebar energi. Bioenergin kommer därför utan tvekan att vara en hörnsten i vårt energisystem även i framtiden. För samhället och oss konsumenter kommer denna omställning att innebära både svårigheter och möjligheter. Vi bör tänka på att förutsättningarna snabbt kan förändras. Att det är oklokt att ha alla äggen i samma korg. Att tänka multifunktion är smart, t ex att satsa på kombisystem där man utnyttjar värmepumpar när elen är billigare och använder bioenergi (pellets t ex) när det är som kallast.

Från det offentligas sida kommer det inte att bli lätt att politiska beslut förändra förutsättningarna för uppvärmningsmarknaden utan att det uppstår konflikter och störningar. För näringslivet kommer energiomställningen att skapa förutsättningar för nyföretagande kring smartare uppvärmningssystem. Även om pelleten idag (2023) kan upplevas som dyr så sparar en villaägare som konverterar från olja till pellets ändå  8- 9000 kr per kbm olja (pelletspris 5 000 kr/ton) han ersätter. Vinnare idag är villaägare som använder en modern luftvärmepump för baslast och en pelletskamin (-panna) för spetslast.

Enligt skorstensfejarnas statistik fanns det 2020 ca 160 000 villapannor som huvudsakligen eldas med ved och till detta ytterligare ungefär 68 000 pellets- flispannor. Det finns 41 000 oljepannor som är möjliga att konvertera till pellets- eller vedeldning. Till detta skall vi lägga hela 1 945 000 lokaleldstäder av varierad art. Användningen av bioenergi i småhus kan utifrån detta uppskattas till lite drygt 12 TWh, vilket är nästan en fjärdedel av villavärmen.

Skorstensfejarna redovisar under de senaste åren ett minskande antal värmrpannor med 3-5% per år. Antalet pellets- och fliseldade villor minskar också, men inte lika snabbt. Kanske att dagens turbulens på energimarknaden kan vända den utvecklingen. Positivt är att vi nu börjar se fler villaägare som väljer en pelletskamin som komplement till eluppvärmning och värmepumpar.

 

"Egen härd är guld värd” heter det i ordspråket. Sällan har väl ett talesätt varit mer träffsäkert än detta är just nu. Hundratusentals villaägare med dyra energiräkningar ser möjligheter i att elda biobränslen. Villaägare som kastat ut fungerande värmepannor och ersatt dessa med värmepumpar vill nu komplettera dessa med ved och pelletskaminer. Årets vinter ser ut att bli en riktig trendvändare till förmån för ökad bioenergi. Allt måste ju inte drivas med elektricitet. Även om priset på biomassa också har ökat ger till exempel dagens pelletspris på 5 000 kr/ton ändå ett konkurrenskraftigt pris på ungefär 1,00 kr/kWh.

Av alla vedpannor som eldas uppfyller mindre än hälften miljökraven enligt Boverkets byggregler (BBR). Det betyder att mänga villaägare som idag eldar med ved inom de närmaste åren kommer att ha behov av att investera i sin värmeanläggning, dels för att klara miljökraven och dels även få en bättre verkningsgrad och komfort. Det finns alltså stora miljömässiga och ekonomiska vinster att göra för samhället likväl som enskilda i branschen under de närmaste åren. Andra områden där kunskapsutvecklingen går snabbt framåt inom branschen är biobränslenas hälsoeffekter. Utsläppen från vedeldning har nämligen visat sig vara ett större hälsoproblem än vad man tidigare har känt till. Småskalig vedeldning i icke miljögodkänd teknik är förutom en källa till obehag även en inte obetydlig hälsorisk. Utsläppen av oförbrända kolväten kan framkalla cancer och vara besvärande för folk med lungvägssjukdomar. Givetvis behöver det inte vara så här.

Dagens moderna ved- och pelletsbrännare ger utsläppsnivåer som ofta ligger på bara hundradelar av vad äldre anläggningar kan ge. Enbart genom att installera en ackumulatortank till en befintlig panna kan eldaren minska utsläppen av oförbrända kolväten med 70- 90%. Kunskapen om vedeldningens negativa effekter och de åtgärder man kan vidta för att komma till rätta med problemen måste ökas hos såväl myndigheter, tillverkare, installatörer som hos användarna av energiformen. Rätt använd är förbränning av ved, pellets och andra biobränslen nämligen alldeles utmärkta energikällor.  Med en ökad kunskap är det lättare att få acceptans för de skärpta miljökrav som har aviserats.

Personligen ser jag en större hotbild i den brist på kunskap som Europas miljöorganisationer visar när man inte vill se de fossila energibärare biomassa ersätter. ”Skogen gör mest nytta om den får stå kvar – punkt.” Det är skrämmande att miljöorganisationernas lobbying mot bioenergi och om hotet för biologisk mångfald varit så framgångsrik. Nyligen presenterade EU-parlamentet förslag till restriktioner för skogsbränslen som hotar en stor del av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme och biokraftproduktion. Om förslaget genomförs så hotas produktion och utveckling av alla skogsbaserade biodrivmedel liksom en ökad biokraftproduktion. Även Europakommissionen verkar helt ha tappat bort bioenergi i sitt program REPowerEU som syftar till att minska Europa beroende av rysk gas och samtidigt öka insatserna för ”grön energi”. Det är anmärkningsvärt men ändå talande för den okunskap som råder.

Till sist vill jag påstå att skogsbrukets restprodukter är en av de allra viktigaste nycklarna till att producera framtidens värme och elektricitet. Likaledes tycker jag att det är oklokt att förbjuda bilarnas bensin- och dieselmotorer bara för att de kan köras på fossila drivmedel. Motorerna fungerar utmärkt också på biodiesel, etanol och biogas, och alla alternativ behövs.

ÄFAB:s utbildningspaket

Våra färdiga utbildningspaket är mycket populära. Vi har genomfört utbildningar för såväl fackfolk som kommunala tjänstemän och politiker i över 30 år. Vi har besökt flertalet av landets kommuner, varit Key-not talare på stora energikonferenser i såväl Storbitannien, USA och Kanada. På många platser har vi varit återkommande föreläsare ungefär vart tredje eller vart fjärde år. Utbildningspaketen består ofta av en dagkurs anpassad för speciellt inbjuda och en kvällsinformation riktad till allmänheten. Parallellt med denna utbildning är det lämpligt att bjuda in ett antal utställare som i en rullande minimässa, där företag bereds tillfälle att visa upp modern förbränningsteknik i praktisk drift.

ÄFAB skräddarsyr gärna utbildningspaket efter beställarens önskemål. Vi kan även genomföra dessa utbildningar som internatutbildning eller som fristående kurser på beställarens hemort. Det går även att anlita oss för att hålla energirelaterade föredrag i samband med olika evenemang.

 

 

Bioenergi- Vår viktigaste energiform

Programmet jag erbjuder följer spåret Dåtid – Nutid – Framtid. Där jag delar med mig av 40 års erfarenhet i bioenergins centrum. Min tanke har varit att försöka förklara hur energikrisen på 1970-talet kom att lägga grunden för att vårt land blev en ledande nation i världen inom förnybar energi. Hela 38 % av all energi som vi använder i Sverige kommer från biomassa. Faktiskt är mer än hälften förnybart, om vi även räknar in vatten, vind och solenergi. Till och med en fjärdedel av det vi tankar är biodiesel, biogas eller etanol.

Vi måste lära oss se till helheten och bemöta den desinformation som presenteras. Användningen av biomassa för energiändamål är ständigt ifrågasatt från miljöorganisationer som menar att eldning av bioenergi t o m är sämre för klimatet än eldning med kol och olja(!). Från samhällets sida är det mycket viktigt att vi bemöter den diskussionen innan det blir för sent. Hotbilderna är allvarliga. EU-parlamentet diskuterar till exempel just nu att begränsa användningen av biobränslen i våra fjärrvärmepannor.

Under dagen kommer jag att kommentera såväl den lagstiftning vi har att följa, liksom de politiska beslut som inte alltid verkar vara speciellt väl genomtänkta. Jag kommer att gå in på hur förbränningstekniken har utvecklats och vad vi kan förvänta oss av framtidens teknik. Hur vi ska designa ett värmesystem för att möta framtidens alla utmaningar. Det finns alltid vissa självklara saker som vi behöver tänka på. Den röda tråden genom dagen är: -Vi har bara en enda planet och ingen reserv att åka till när vi gjort slut på den vi har.

Om jag får möjlighet räknar jag med att programmet som dagkurs omfattar 4 – 5 timmar, lite beroende på hur många frågor deltagarna ställer och hur djupt man villa gå in i systemlösningar etc. Men självklart kan jag anpassa tiden till den tid som ges till mitt förfogande. En variant kan vara att dela upp dagen i två delar och köra en dagkurs och en kvällsinformation för allmänheten.

Kostnaden för dagkursen, eller enbart en kvällsinformation har jag satt till 15 000 kr exkl moms och resa. Om du vill genomföra både dag och kväll vid samma tillfälle är tillägget 5 000 kr ex moms. Ring mig gärna för att diskutera hur du vill att ett upplägg ska se ut.

Exempel på innehåll Dagkurs

-Fotosyntes och kolbalans lägger grunden
-Människokroppen – ett bioenergidrivet kraftvärmeverk

-Från Cronstedts kakelugn till 100 % oljeberoende
-178 000 liter olja per sekund
-Oljeprischockerna som förändrade allt
-Världens högsta koldioxidskatt

-Klimatkrisen är redan här
-Fjärrvärme värmer hälften av alla bostäder och lokaler
-Miljöorganisationerna protesterar – Rör inte min skog
-Elektrifieringen tar över
-Spara, återvinna och ersätta
-Bygga mer i trä

-Eldning med ved, flis och pellets
-Pellets- bioenergins bästa bränsle
-Emissioner och miljökrav
-Förbränningsteknikens grunder
-Hur beräknar man sitt energibehov?
-Ackumulering – nyckel till framtiden
-Pelletskaminen en underskattad värmekälla
-Har pelletsen blivit för dyr?

-Framtiden sedd i backspegeln
-Europa är idag där Sverige var på 1970-talet
-Litar du mer på Xi Jinping än Vladimir Putin?
-Allt måste inte gå med elektricitet
-Prioritera multifunktion

-Biomassa kan vara bättre än neutral
-Tryggt och säkert framtidsbränsle
-Biokol och BECCS

-Avslutande frågestund

Lämna en kommentar