Välkommen till ÄFAB – din partner i bioenergifrågor

Besöksadress:
Österäng, Naverkälle
533 97  GÖTENE

Älvdalens Fastbränsleteknik AB - Äfab - bildades 1984 i Älvdalen, initialt som ett teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik. Bengt- Erik Löfgren, som är född och uppvuxen i Mora, tillhör den generation bioenerginördar som haft förmånen att på nära håll följa bioenergins utveckling från starten av den allra första kommersiella pelletsfabriken till där vi står idag. Han har alltsedan starten ansvarat för ÄFAB-testlabb där vi utvecklat både förbränningsteknik och nya bränslen. Under perioden 2015 till 2019, ansvarade Bengt- Erik även för Pelletsförbundets kansli. Han har rötterna i sotningsväsendet, men har lagt nästan hela sitt yrkesliv som oberoende energikonsult i gränslandet mellan konsument, tillverkare, myndighet och högskolor.

Som företag säljer ÄFAB ingen utrustning utan jobbar enbart som oberoende konsult med att ta olika uppdrag. Bengt- Erik är en sedan starten varit en samlande aktör som genom åren fått såväl företagens- som allmänhetens förtroende. På senare år främst med utbildning och information då han med ålderns rätt trappa ner lite på verksamheten och är idag pensionär på deltid. Vår långa erfarenhet av att företräda branschens intressefrågor är erkänd även långt utanför landets gränser. 2009 blev till exempel Äfab listad på USA:s ambassadör Michael M Woods lista över de 30-talet viktigaste svenska miljöteknikföretagen som kunde hjälpa till i USA:s omställning. Det blev sedan staten för en lång rad internationella uppdrag i USA, Kanada och Storbritannien.

Bara genom att samverka och kraftsamla kring nationell- och internationell klusterverksamhet kan vi få ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. ÄFAB:s namn och entusiasm, tillsammans med många av våra mindre företag, är viktiga brickor i omställningsarbetet. Vi är övertygade om att vår bransch, både inom landet och på exportmarknader, är allt viktigare för att se möjligheterna i att kombinera bioenergi med andra energibärare som t ex värmepumpar och solenergi.

Att Rysslands krig i Ukraina, och oron på världens marknader, har lett till stigande energipriser och inflation lär inte ha undgått någon. Men även mörka stunder brukar innehålla åtminstone några ljusglimtar. Skyhöga elpriser och talet om effektbrist har lett till att hela elektrifieringen alltmer börjat ifrågasättas. Samtidigt har Europas värmekunder deklarerat att man inte längre litar på gas- och oljeleveranser från länder som har auktoritära ledare och bristande demokrati. Detta har lett till att inhemsk producerad bioenergi på nytt har börjat efterfrågas som en tryggare och säkrare energibärare. Även om många av branschens hotbilder finns kvar så kan dagens turbulenta situation ändå ses som en spelvändare för en ökad förståelse för bioenergins alla fördelar, både för den enskildes ekonomi, vårt klimat och för vårt samhälle.

”-Vi vill tillsammans skapa en kreativ miljö där olika intressen kan mötas och nya projekt och produkter kan födas” säger Bengt- Erik Löfgren som ansvarar för företaget. ”Vi är öppna för alla, såväl allmänhet som forskare och fackfolk.

Vi måste lära oss se till helheten och bemöta den desinformation som presenteras. Användningen av biomassa för energiändamål är ständigt ifrågasatt från miljöorganisationer som menar att eldning av bioenergi t o m är sämre för klimatet än eldning med kol och olja(!). Från samhällets sida är det mycket viktigt att vi bemöter dessa diskussionen innan det blir för sent. Hotbilderna är allvarliga. EU-parlamentet diskuterar till exempel just nu att begränsa användningen av biobränslen i våra fjärrvärmepannor.

För mig har det blivit allt tydligare att både dagens politiker och våra nyutbildade energitekniker, ofta har fastnat i elektrifieringsspåret och sakar både de kunskaper och de erfarenheter som behövs för att bygga fungerande systemlösningar för biovärme. Min generation, som varit med och byggt upp vår bioenergi-användning, börjar idag falla ifrån som pensionärer. Inom bara några år riskeras därför mycket erfarenhet och värdefull kunskap att försvinna.

När Sverige redan 1990 valde att, via en koldioxidskatt som styrmedel minska vårt oljeberoende, blev detta ett startskott till att bli en ledande nation i världen när det gäller användningen av förnybar energi. Genom att öka kostnader för fossil energi skapades bättre konkurrensfördelar för alla former av förnybar energiproduktion, inte minst vår bioenergi. Produktionen av biomassa blev på bara några årtionden den dominerande energibäraren i vårt land. En viktig resurs för klimat, försörjning, lokal samhällsutveckling och ekosystemtjänster. Mer än 38 % av all använd energi vi använder i Sverige har sitt ursprung i biomassa. Och om vi räknar in även vattenkraft, vind och solenergi är mer än 55 % av all vår energi förnybar. Över 25 % av det vi tankar i våra bilar är biodiesel, biogas eller etanol.

Till skillnad från andra alternativa energiformer ger bioenergi ofta lägre kostnader och biomassa skapar dessutom hållbara arbetstillfällen under en anläggnings hela livslängd och inte enbart under uppbyggnadsfasen. Pengar och arbetstillfällen som till största delen stannar i den lokala ekonomin. Bioenergibaserad fjärr- och närvärme ger dessutom ett värdefullt underlag för biokraft, d v s elenergi som produceras i CHP med bioenergi som energibärare. Biokraften levererar, till skillnad från andra förnybara energiformer, mest elenergi när det är som kallast och elen behövs som bäst. Nästan 75 % av den bioenergi som används i världen går till uppvärmning av bostäder och lokaler.

För ytterligare information kontakta:
Bengt- Erik Löfgren gärna via e-mail bengt@afabinfo.com

Följ mig på min Blogg: Eld&lågor mina tankar om förnybar energi

Jag heter Bengt- Erik Löfgren, och är sedan 1984 VD för ÄFAB i Sverige. Jag har i många år arbetat som länk mellan forskningen och företagen och som budbärare mellan myndighet och användare. Jag har en lång erfarenhet av förbränningsteknik i pannor och brännare och en gedigen erfarenhet kring olika typer av biobränslen. Jag har arbetat tillsammans med branschföretagen i mer än 40 år.

http://minbioenergi.wordpress.com/