Medial Prostitution

Greenpeace menar att biodrivmedel och att förbränning bioråvara är en falsk lösning på klimatkrisen. Man hävdar att forskningen har insett det, miljörörelsen har insett det, nu måste politikerna göra det samma. Jag vill gärna som svar påstå att detta inte är sant. Istället har en majoritet av forskarna, liksom många av våra politiker, istället insett de samband jag beskrivit här ovan. Kanske är det Greenpeace som borde tänka om? Greenpeace ägnar sig åt populistisk ”medial prostitution” som bromsar viktiga åtgärder. Läs mer här

Litar du mer på Xi Jinping än Putin?

Beroendet av halvmonopolistiska leverantörsländer i världen ses som ett stort problem. Kina förädlar 100 procent av jordartsmetaller som används för permanenta magneter globalt. 97 procent av EU:s magnesium kommer från Kina. När gas och olja kan bytas mot andra alternativ som t ex biobränslen är elektrifieringen helt beroende av Kinas välvilja. Det finns i dagsläget inget alternativ. Är vi på väg ur askan in i elden? Läs mer här. 

FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Den 20 mars 2023 presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel. IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp. Jämfört med åren 1850–1890 var den globala medeltemperaturen 1,1°C högre år 2011–2020. De globala utsläppen har fortsatt att öka. Läs mer här

Varför inte satsa på 96 procent oberoende istället för 10 procent?

När det gäller sällsynta jordartsmetaller, som är kritiska för delar av elektrifieringen, är EU:s beroende av import 98 – 99 procent. Nu sätter EU upp ett mål om att bli ”bara 90 procent” beroende av så kallade strategiska råvaror, där de sällsynta jordartsmetallerna ingår. Fast man formulerar det omvänt: man vill bli till 10 procent självförsörjande. Läs mer här

Greenpeace matar på med ”fake facts”

Greenpeaces kampanj mot bioenergi har det senaste året blivit allt mer extrem och under de senaste veckorna har den trappats upp ytterligare. Eftersom bioenergin är den största inhemska energikällan i EU kan de ständiga angreppen på bioenergi ge stora konsekvenser både för Sverige och Europa. Greenpeace hakar på den kampanj mot bioenergi som sedan femton år tillbaka bedrivits av ett antal organisationer på EU-nivå, med Transport & Environment och Birdlife Europe i spetsen. Kampanjen har varit framgångsrik. Man har i stort sett fått stopp på all nyproduktion av biodrivmedel från jordbruksgrödor och har nästan lyckats stoppa nya fordon som kan drivas med bioenergi.
LÄS MER HÄR

Vad är ENplus®?

ENplus® kvalitetssigill står för hela träpelletsförsörjningskedjan – från produktion till leverans till slutkund, vilket garanterar såväl hög kvalitet som öppenhet. Certifierade pelletsproducenter är skyldiga att instruera ett listat kontrollorgan för årlig inspektion på plats. Inspektioner ska utföras årligen av en registrerad inspektör. ÄFAB har sammanställt en förklaring till vad ENplus står för. Vad är ENplus