Om företaget

ÄFAB ägnar sig åt miljö- och resurshushållning, med tyngdpunkt lagd på bioenergifrågor. Företaget är därmed att betrakta som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag i nära samverkan med både myndigheter, universitet/ högskolor och konsumentintressen. ÄFAB har idag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved-, spannmål- och pelletseldningsteknik. Bengt- Erik Löfgren har suttit med i Svebio`s (Svenska Bioenergiföreningen) styrelse i 13 år och i 9 år Energimyndighetens styrgrupp inom programmet Småskalig Bioenergi som företrädare för den småskaliga bioenergianvändningen. Bengt- Erik är ofta anlitad som konsult vid olika uppdrag åt bl a Naturvårdsverket, Konsumentverket och Försäkringsbolagen. Bengt- Erik vart tilldelad energirådgivarnas energi- och miljöpris för år 2002. Läs deras motivering här »
Framtida målsättning
Sverige är ledande inom bioenergiteknik i Europa och centrum för utvecklingen i Sverige ligger i Västra Götaland. En omställning av energisystemet innebär därför inte bara svårigheter utan även stora möjligheter för både Äfab och svenskt näringsliv. Bioenergibranschen är sannolikt den största tillväxtbransch vi har inom Europa, och svensk pelletsteknik har en närmast explosionsartad utveckling. Äfab har under de närmaste åren ambitionen att befästa och stärka sin ställning som spetskompetensföretag inom småskalig bioenergiteknik. Arbetet inom EnergyCentre. Info, Energimyndigheten mm ger en god kunskap om var spetsforskningen inom landet står och var man kan söka samarbetspartners i uppdrag som kräver kunskap utanför vårt ordinarie arbetsområde. Samarbetet med tillverkande företag ger också en unik möjlighet att implementera högskolans forskningsresultat direkt till industrin.

I regionen finns en viktiga forskningsinstitut inom energiområdet hos SP och Chalmers, här finns tillverkande företag som kan göra attraktiva produkter och en lång rad användare som är i behov av energieffektivisering och -omställning. Det är samtidigt nära även till de stora marknaderna i Mellaneuropa. Äfab: s målsättning är därför även att bidra till en ökad tillväxt genom att erbjuda en kreativ miljö i kombination med ett tekniskt kunnande där marknadens aktörer kan mötas och skapa framtidens produkter. När forskare, tillverkare och användare möts finns förutsättningar för att nya och bättre produkter föds. Äfabs har sedan våren 2003 breddat verksamheten genom att i anslutning till vårt labb etablera en bemannad permanentutställning med den bästa av den moderna bioenergitekniken.

Kontakta ÄFAB när det gäller brinnande intressen
ÄFAB är ett fristående konsultbolag med inriktning på teknik, prestandaprovning, utveckling och utbildning inom området småskalig bioenergi. Bolaget bildades 1984 som ett teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik med 4 st industriföretag samt Älvdalens kommun som delägare. Sedan 1994 är all verksamhet flyttad till Lidköping i Västra Götaland med Bengt- Erik Löfgren som VD och huvudägare.

Historik
Verksamheten startades 1984 som ett teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik av 4 st lokala företag med intressen i branschen som tillsammans Älvdalens Kommun bildade ÄFAB med säte i Älvdalen; Dalarnas Län. Företaget skulle fungera som ett oberoende teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik och hjälpa till med tester och utveckling av eldningsteknik till det nya bränslet. För ändamålet uppfördes en närvärmecentral och ett utvecklingslabb i Älvdalen.

Med dramatiskt sjunkande oljepriser och kärnkraftsutbyggnad i slutet av 1980-talet ökade elvärmen sin marknad. Bioenergi för uppvärmning mer eller mindre försvann, och därmed även underlaget för ÄFAB: s utvecklingsarbeten med ny teknik. 1990 omstrukturerades ÄFAB och Bengt- Erik Löfgren köpte 80% av aktierna, samtidigt som ett samarbete inleddes med BPA-Energi AB och Länsförsäkringsbolagen. I brist på utvecklingsuppdrag inriktades arbetet mer på utbildningsfrågor och verksamheten kom mer och mer att handla om brandskadeförebyggande åtgärder inom försäkringsbranschen.

Efter FN- konferenserna i Rio (1992), Kyoto (1997) och Johannesburg (2002) har miljö- och klimatfrågorna åter hamnat i fokus. Växthuseffekt och ozonhål har lett till att bioenergi åter blivit ett intressant alternativ för uppvärmning. Den svenska marknaden ökade först- och mest i Västsverige, varför ÄFAB 1994 flyttade all verksamhet till Lidköping. Lokaliseringen till Lidköping avgjordes av ett samarbete med VL- energi (nuvarande Odal lantmän) som redan tidigt på 1990-talet var mycket aktiv inom bioenergiområdet. I och med lokaliseringen till Lidköping flyttades även ÄFAB: s labb, och återuppfördes samtidigt som betydande investeringar i bland annat nya instrument och utbildningslokaler gjordes. Labbverksamheten har sedan flytten gett drygt ett årsarbetstillfälle, och uppdragsvolymen ökar för varje år. Äfab äger idag den industrifastighet där labbverksamhet och utställningen finns och hyr kontor och konferenslokaler av Svenska Shell AB i nära anslutning. ÄFAB är trots sin breda verksamhet ett litet företag. Hösten 2003 finns 4 st heltidsanställda medarbetare och omsättningen ligger på ungefär 3,5 milj per år.

Vår affärsidé
» ÄFAB: s verksamhet fokuseras kring produktutveckling och prestandaprovning av förbränningsteknik och på utbildning av såväl fackfolk som myndighetspersoner. ÄFAB har ingen egen försäljning av produkter utan är ett renodlat utvecklings- och utbildningsföretag där företaget fungerar som en länk mellan forskare och näringsliv och mellan myndighet och slutanvändare.
» ÄFAB: s kunder finns i huvudsak inom tillverkningsindustrin för värmepannor, kaminer och pelletsteknik på utrustningssidan och VVS- installatörer, skorstensfejarmästare, kommuner och andra myndigheter på utbildningssidan.
» ÄFAB är idag ett av landets ledande teknikutvecklingsföretag inom småskalig bioenergiteknik. Ofta anlitat som sakkunnig i bioenergifrågor.
» ÄFAB är oberoende och öppet för alla tillverkare eller agenter som vill testa eller vidareutveckla sina produkter.
» ÄFAB erbjuder en bred marknadserfarenhet och spetskompetens och kan i ett samarbete med enskilda branschföretag tillvarata och förmedla kunskaper som bidrar till lyckade insatser. ÄFAB har sedan hösten 2003 ansvaret för PellSams kansli (Pelletsintressenters Samorganisation)
» ÄFAB genomför kontinuerligt olika typer av uppdrag för såväl företag som myndigheter och organisationer. Det kan vara uppdrag inom vitt skilda marknader och områden från utbildning till teknikutveckling: ÄFAB är med och tar fram P- märkningsregler för pellets- och vedeldningstekniken. ÄFAB har tagit fram underlaget till bl a Länsförsäkringars informationsmaterial om fastbränsleeldning, och har tagit fram OH- material åt Energimyndigheten inom småskalig fastbränsleteknik.
» ÄFAB genomför årligen informations- och kampanjuppdrag runt om i landet. ÄFAB är tillsammans med KanEnergi ledare för Västra Götaland Regionens Pelletsprojekt som är ett kluster av ett 15 tal projekt med syfte att skapa tillväxt i regionens näringsliv.
» ÄFAB genomför årligen 3- 4 egna forskningsprojekt finansierade med medel från Energimyndigheten, Naturvårdsverket, LRF m fl.
» ÄFAB har årligen uppdrag från tillverkningsindustrin att utveckla eller förbättra eldningsteknik, och anlitas av Energimyndigheten för att presentera svensk teknik på utländska konferenser och mässor.
» ÄFAB har, på bekostnad av Energimyndigheten, tagit fram ett dataprogram med beräkningsfunktion och databas innehållande ca 1100 pannor, pelletsbrännare, pelletskaminer mm. Programmet finns redan idag på svenska och engelska men kommer även att översättas till tyska och via Opet spridas till ett flertal länder inom EU.

Ditt ’one-stop-shop’ för produkt tester, produktutveckling, utbildning och matchmaking


Kontakt info

ÄFAB (BIOENERGIKONSULTERNA)
Sockerbruksgatan 1
531 40 Lidköping

Tel: +46 (0)510- 26235
Fax: +46 (0)510- 25235

Väganvisning