Om företaget

ÄFAB ägnar sig åt miljö- och resurshushållning, med tyngdpunkt lagd på bioenergifrågor. Företaget är därmed att betrakta som ett nationellt- och regionalt utvecklingsbolag för både små och stora företag i nära samverkan med både myndigheter, universitet/ högskolor och konsumentintressen. ÄFAB har ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved-, spannmål- och pelletseldningsteknik. ÄFAB har även goda kontakter med pelletsbranschen då vi under ett antal år varit koordinator och ansvarat för PelletsFörbundets kansli. Bengt- Erik Löfgren har suttit med i Svebio`s (Svenska Bioenergiföreningen) styrelse i 13 år och i 9 år Energimyndighetens styrgrupp inom programmet Småskalig Bioenergi som företrädare för den småskaliga bioenergianvändningen. Bengt- Erik är ofta anlitad som konsult vid olika uppdrag åt bl a Naturvårdsverket, Konsumentverket och Försäkringsbolagen. Bengt- Erik har genom åren tilldelats en rad utmärkelser för sitt engagemang för bioenergi.

Framtida målsättning

En omställning av energisystemet innebär inte bara svårigheter utan även stora möjligheter för både användare och svenskt näringsliv. Sverige är en ledande nation inom bioenergiteknik i Europa och ÄFAB har sedan starten 1984 funnits med i frontlinjen för utvecklingen i Sverige. Bioenergibranschen är den största tillväxtbransch inom förnybar energi både inom Europa och Globalt. Och svenskt kunnande och erfarenhet har rönt ett närmast explosionsartat intresse på många marknader.

Bengt- Erik Löfgren har under de närmaste åren ambitionen att befästa och stärka Sveriges ställning som bärare av spetskompetens inom småskalig bioenergiteknik genom en aktiv medverkan i Swedish Bioenergy Climate Solutions, en plattform för internationalisering som finansieras via Energimyndigheten. Arbetet leds av Susanne Paulrud vid RISE och en ledningsgrupp med Maria Iwarsson Wide, Skogforsk, Gustav Melin, Svebio och Bengt- Erik Löfgren. ÄFABS mångåriga arbete i gränslandet mellan forskning, akademi och entreprenörskap har gett oss en god kunskap om var spetsforskningen inom landet står och var man kan söka samarbetspartners. Detta gäller även i uppdrag som kräver kunskap utanför vårt ordinarie arbetsområde. Samarbetet med tillverkande företag ger också en unik möjlighet att implementera högskolans forskningsresultat direkt till industrin.

I vårt nätverk finns en viktiga forskningsinstitut inom energiområdet både inom landet och utomlands, här finns tillverkande företag som kan göra attraktiva produkter och en lång rad användare som är i behov av energieffektivisering och -omställning. ÄFAB har även värdefulla kontakter till de stora marknaderna i Mellaneuropa och i Nordamerika. Vår målsättning är därför att bidra till en ökad tillväxt genom att erbjuda en kreativ miljö i kombination med ett tekniskt kunnande där marknadens aktörer kan mötas och skapa framtidens produkter. När forskare, tillverkare och användare möts finns förutsättningar för att nya och bättre produkter föds.

Kontakta ÄFAB när det gäller brinnande intressen

ÄFAB är ett fristående konsultbolag med inriktning på teknik och utveckling samt utbildning inom området småskalig bioenergi. Bolaget bildades 1984 som ett teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik med 4 st industriföretag samt Älvdalens kommun som delägare. Sedan 1994 är all verksamhet flyttad till Lidköping i Västra Götaland med Bengt- Erik Löfgren som VD och huvudägare.

Historik

Verksamheten startades 1984 som ett teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik av 4 st lokala företag med intressen i branschen som tillsammans Älvdalens kommun bildade ÄFAB med säte i älvdalen; Dalarnas Län. Företaget skulle fungera som ett oberoende teknikutvecklingsföretag till Mora Pelletsfabrik och hjälpa till med tester och utveckling av eldningsteknik till det nya bränslet. För ändamålet uppfördes en närvärmecentral och ett utvecklingslabb i älvdalen.

Med dramatiskt sjunkande oljepriser och kärnkraftsutbyggnad i slutet av 1980-talet ökade elvärmen sin marknad. Bioenergi för uppvärmning mer eller mindre försvann, och därmed även underlaget för ÄFAB: s utvecklingsarbeten med ny teknik. 1990 omstrukturerades ÄFAB och Bengt- Erik Löfgren köpte 80% av aktierna, samtidigt som ett samarbete inleddes med BPA-Energi AB och Länsförsäkringsbolagen. I brist på utvecklingsuppdrag inriktades arbetet mer på utbildningsfrågor och verksamheten kom mer och mer att handla om brandskadeförebyggande åtgärder inom försäkringsbranschen.

Efter FN- konferenserna i Rio (1992), Kyoto (1997) och Johannesburg (2002) hamnade miljö- och klimatfrågorna åter i fokus. Växthuseffekt och ozonhål ledde till att bioenergi åter blev ett intressant alternativ för uppvärmning. Den svenska marknaden ökade först- och mest i Västsverige, varför ÄFAB 1994 flyttade all verksamhet till Lidköping. Lokaliseringen till Lidköping avgjordes av ett samarbete med VL- energi (Västsvenska Lantmän) som redan tidigt på 1990-talet var mycket aktiv inom bioenergiområdet. I och med lokaliseringen till Lidköping flyttades även ÄFAB: s labb, och återuppfördes samtidigt som betydande investeringar i bland annat nya instrument och utbildningslokaler gjordes. Labbverksamheten innebar genom flytten att ett drygt årsarbetstillfälle skapades, och uppdragsvolymen ökade för varje år. Marknaden kulminerade omkring 2010 då ÄFAB även ansvarade för en energiutställning i Sockerbrukets lokaler. Efter 2010 har intresset för bioenergiteknik minskat då låga elpriser och konkurrensen från värmepumpar tagit över en stor del av värmemarknaden på villasidan. Detta innebar att vi avvecklat vårt labb och utställning för att idag fokusera på vår kärnverksamhet, konsultation, information och utbildning.

Efter klimatöverenskommelsen i Paris 2015, och allt tydligare effekter av pågående klimatförändringar i form av extremväder, har det globala intresset för att komma bort från fossil energi ökat markant. Vi ser att vår erfarenhet och vår kunskap borde kunna leda till goda tillväxtmöjligheter på nya exportmarknader.

Vår affärsidé

Vår bärande affärsidé har ända sedan starten varit att som en samlande och oberoende aktör kunna lyfta på kunskap och teknik inom förnybar energi. Då många av företagen inom tillverkningsindustrin av bioenergiteknik är SME-företag, ofta med bara några tiotal anställda, saknas ofta erfarenhet av att växa och inte minst av att penetrera nya exportmarknader. Företagen har inte tiden och kunskapen att göra nödvändiga marknadsanalyser. Tid, erfarenhet och pengar är de barriärer vi identifierat, i synnerhet gäller det för marknader som ligger ”långt borta”. Vi vill hjälpa företagen hitta samverkanspartners och med vår erfarenhet och vårt nätverk kan vi ta på oss rollen att vara projektledare i företagens tillväxtarbeten.

 

» ÄFAB: s konsultverksamhet fokuseras kring produktutveckling av förbränningsteknik och på utbildning av såväl fackfolk som myndighetspersoner. ÄFAB har ingen egen försäljning av produkter utan är ett renodlat utvecklings- och utbildningsföretag där vi fungerar som en länk mellan forskare och näringsliv och mellan myndighet och slutanvändare.
» ÄFAB: s kunder finns i huvudsak inom tillverkningsindustrin för värmepannor, kaminer och pelletsteknik på utrustningssidan och VVS- installatörer, skorstensfejarmästare, kommuner och andra myndigheter på utbildningssidan.
» ÄFAB är sedan många år ett av landets ledande teknikutvecklingsföretag inom småskalig bioenergiteknik. Ofta anlitat som sakkunnig i bioenergifrågor.
» ÄFAB är oberoende och öppet för alla tillverkare eller agenter som vidareutveckla sina produkter.
» ÄFAB erbjuder en bred marknadserfarenhet och spetskompetens och kan i ett samarbete med enskilda branschföretag tillvarata och förmedla kunskaper som bidrar till lyckade insatser.
» ÄFAB genomför kontinuerligt olika typer av uppdrag för såväl företag som myndigheter och organisationer. Det kan vara uppdrag inom vitt skilda marknader och områden från utbildning till teknikutveckling.
» ÄFAB genomför informations- och kampanjuppdrag både i Sverige och utomlands.
» ÄFAB hjälper till att skapa forskningsprojekt och även att ansöka om projektmedel för genomförandet, t ex när det gäller Klimpbidrag etc.