Vad är ENplus®?

ENplus® kvalitetssigill står för hela träpelletsförsörjningskedjan – från produktion till leverans till slutkund, vilket garanterar såväl hög kvalitet som öppenhet. Certifierade pelletsproducenter är skyldiga att instruera ett listat kontrollorgan för årlig inspektion på plats. Inspektioner ska utföras årligen av en registrerad inspektör. ÄFAB har sammanställt en förklaring till vad ENplus står för. Vad är ENplus

FÖRSLAG: Inför en skrotningspremie på gamla vedpannor

Emissioner från trafik och vedeldning är två stora kvarstående problem när det gäller luftkvaliteten i svenska tätorter. Att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar (skadlig rök, sot), och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen, har varit väl känt under många år. Stora utsläppsminskningar, och många förtida dödsfall skulle kunna undvikas, om samhället fokuserade på att byta ut den gamla tekniken mot ny teknik. Samhället därför borde vidta åtgärder för att öka utbytestakten av gammal teknik och förhindra att begagnade gamla pannor och undermålig teknik återinstalleras via en andrahandsmarknad. FÖRSLAG Skrotningspremie

Reserapport Naturallia, Quebec Kanada

I och med att CETA-avtalet mellan Europa och Kanada nu har undertecknats har alla handelshinder med Kanada försvunnit och standarder och certifieringstester är på väg att harmoniseras. Därmed är Kanada idag en av bioenergibranschens intressantaste exportmarknader. I oktober 2017 besökte ÄFAB Naturallia-konferensen i Quebec. Läs mer om Kanada via länken här: Reserapport Naturallia 2017.