Kurser/ Föreläsningar

Energifrågan har knappast aldrig varit aktuellare än idag. Den ena larmrapporten efter den andra berättar om hur vi människor påverkar och förorenar vår planet genom förbränning av fossila bränslen.
Så gott som alla bedömare är idag överens om att vi på lite längre sikt måste ställa om vår energiförsörjning till förnyelsebar energi. Bioenergin kommer därför utan tvekan att vara en hörnsten i vårt framtida energisystem. För samhället och näringslivet kommer denna  omställning att innebära  både svårigheter och möjligheter. Från det offentligas sida kommer det inte att bli lätt att gå in och genom politiska beslut förändra förutsättningarna för uppvärmningsmarknaden  utan att det uppstår konflikter och störningar. För näringslivet och oss konsumenter kommer energiomställningen att skapa förutsättningar för nyföretagande och avsevärt billigare uppvärmnings-kostnader. En villaägare som konverterar från olja till pellets sparar redan idag 7900 kr per kbm olja (oljepris 12700 kr/kbm) han ersätter.

Enligt skorstensfejarnas statistik finns idag ca 270 000 villapannor som huvudsakligen eldas med ved och till detta ytterligare ungefär 80 000 oljepannor som är möjliga att konvertera till pellets- eller vedeldning. Till detta skall vi lägga 1 100 000 lokaleldstäder av varierad art. Av dessa sotas 340 000 varje år då ägarna uppgett att de används som värmekälla, mörkertalet här kan dock tänkas vara ganska stort.Användningen av bioenergi i småhus kan utifrån detta uppskattas till lite drygt 14 TWh, vilket är nästan en fjärdedel av villavärmen.
Skorstensfejarna redovisar en ökningstakt med 3-5% fler vedeldare per år och antalet pelletseldare ökar närmast lavinartat.
Av dessa ca 270 000 vedpannor uppfyller endast 20% miljökraven enligt Boverkets byggregler (BBR). 60% av anläggningarna saknade ackumulatortank. Det betyder att många villaägare som idag eldar med ved inom de närmaste åren kommer att ha behov av att investera i sin värmeanläggning, dels för att klara miljökraven och dels även få en bättre verkningsgrad och komfort. Det finns alltså stora miljömässiga och ekonomiska vinster att göra för samhället likväl som enskilda i branschen under de närmaste åren. Andra områden där kunskapsutvecklingen går snabbt framåt inom branschen är biobränslenas hälsoeffekter. Utsläppen från vedeldning har nämligen visat sig vara ett större hälsoproblem än vad man tidigare har känt till. Småskalig vedeldning i icke miljögodkänd teknik är förutom en källa till obehag även en inte obetydlig hälsorisk. Utsläppen av oförbrända kolväten kan framkalla cancer och vara besvärande för folk med lungvägssjukdomar. Givetvis behöver det inte vara så här.
Dagens moderna ved- och pelletsbrännare ger utsläppsnivåer som ofta ligger på bara hundradelar av vad äldre anläggningar kan ge.  Enbart genom att installera en ackumulatortank till en befintlig panna kan eldaren minska utsläppen av oförbrända kolväten med 70- 90%. Kunskapen om vedeldningens negativa effekter och de åtgärder man kan vidta för att komma till rätta med problemen måste ökas hos såväl myndigheter, tillverkare, installatörer som hos användarna av energiformen. Rätt använd är förbränning av ved, pellets och andra biobränslen nämligen alldeles utmärkta energikällor. Det finns till och med forskningsrapporter som pekar på att vedeldning sprider hälsobringande antioxidanter i närmiljön. Med en ökad kunskap är det lättare att få acceptans för de skärpta miljökrav som har aviserats. 
ÄFAB:s utbildningspaket
Våra färdiga utbildningspaket är mycket populära. ÄFAB har genomfört utbildningar i  över 250 av landets kommuner och på många platser har vi återkommande informationer ungefär vartannat eller vart tredje år. Utbildningspaketen består av en dagkurs för fackfolk eller för speciellt inbjuda och en kvällsinformation för allmänheten. Parallellt med denna utbildning är det lämpligt att bjuda in ett antal utställare som i en rullande minimässa bereds tillfälle att visa upp modern förbränningsteknik i praktisk drift. ÄFAB skräddarsyr gärna utbildningspaket efter beställarens önskemål. Vi kan även genomföra dessa utbildningar som internat-utbildning med varvad teori och praktik vid vårt lab eller som fristående kurser på beställarens hemort. Det går även att anlita ÄFAB för att hålla bioenergirelaterade föredrag i samband med olika evenemang. 
Kursmaterial 2014
TEMA FÖRNYBAR ENERGI
BIOENERGI I SAMHÄLLET VÅR STÖRSTA ENERGIKÄLLA
BIOENERGI I VILLAN TAPPAR BÅDE I ANTAL OCH PRESTANDA

Ditt ’one-stop-shop’ för produkt tester, produktutveckling, utbildning och matchmaking


Kontakt info

ÄFAB (BIOENERGIKONSULTERNA)
Sockerbruksgatan 1
531 40 Lidköping

Tel: +46 (0)510- 26235
Fax: +46 (0)510- 25235

Väganvisning