Allmän fakta om bränslepellets

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter frånskogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm. Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp. Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol.

 

Exempel

Egenskap (Bioenergi Luleå) Enhet/Resultat Provningsmetod
- Diameter – Längd Ø8mm ( Max längd 32mm) Mätning av minst 10 slumpvis uttagna bränslepellets.
- Skrymdensitet ≥ 640 kg/m3 SS 18 71 78
- Hållfasthet ≤ 0,8 Finandel i vikt% SS 18 71 80
- Effektivt värmevärde ≥17,6 MJ/kg
≥ 4,9 KWh/kg
SS-ISO 1928
- Askhalt ≤ 0,4 Vikt % av TS SS 18 71 71
- Total Fukthalt ≤ 8 Vikt% SS 18 71 70
- Total Svavelhalt ≤ 0,08 Vikt % av TS SS 18 77 77
- Halt tillsatsmedel Inga tillsatser, vikt% av TS -
- Klorider ≤ 0,03 Vikt% SS 18 71 85
- Asksmältförlopp IT 1300 °C SS-ISO 540

Pellets transporteras storskaligt som lösvara i bulkbil eller på flakbil men för värmeverk nära hamn förekommer även transport med båt. För distribution till villaägare finns flera mer eller mindre utvecklade alternativ såsom säckar på pall, storsäck (ca 600kg), bulk m.m.
Mängden energi som går åt för transport, torkning och pelletering utgör ca 6 % av energiinnehållet i råvaran, förutsatt att råvaran är en torr biprodukt från träindustrin. Själva transporten utgör mindre än en procent av energiinnehållet i bränslet (vid transportsträckor under 10 mil). Man får således ut 18 gånger den energi som sätts in i processen. Om råvaran måste torkas är förhållandet istället ca 1:7.

16 kg säckar levererade på pall

Leverantörer av svensk standardpellets

PelletsFörbundet (PF) består av 15 producenter av pellets över hela landet. PF arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma frågor. PF sammanställer statistik av pelletspriser och leveranser för den svenska pelletsmarknaden. Statistiken är mycket representativ tack vare att PFs medlemmar stod för över 80 % av den svenska produktionen 2011. PF arbetar även fram tips och råd samt leveransbestämmelser för pelletsanvändare. PF arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma frågor såsom:

  • Administration av branschstatistik
  • Information till allmänhet och beslutsfattare
  • Forskning och utveckling
  • Internationellt samarbete
  • Standardisering

Besök deras hemsida för mer information om deras leverantörer av pellets: pelletsforbundet.se.

 

Energiinsats för tillverkning och distrubution av standardpellets (MWh/MWh bränsle)

Råvara 0
Transport av råvara, 10 km2 0,002
Torkning (0,1)
Pelletering 0,05
Transport av pellets, 40 km2 0,003
SUMMA 0,055
Inkl torkning 0,155

 

Fakta om barkpellets

Råvara Cirka 90 % bark
Diameter 8 milimeter
Fukthalt <10 %
Askhalt <3,4 %
Volymvikt cirka 650 kg/m3s
Energivärde barkpellets ca 5,2 kWh per kg

 

Medan träpellets huvudsakligen innehåller restprodukter från trä och skogsindustrin utgår detta bara tio procent i barkpellets. Resten är som namnet antyder olika typer av bark. Cirka en tredjedel är lövbark. Det innebär i sin tur att barkpellets har högre energivärde än vanlig träpellets vilket är ytterligare en fördel. Bränslet ger dock mer aska och utrustningen att elda denna pellets måste ha någon form av askurmatning samt renbåsning av brännaren eller internskruv som matar fram askan ur brännaren, eller en askraka som exempel för att ge komfort. Brännare som är testad med denna typ av pellets är som exempel Viking B16GL (www.pelletsteknik.se), PellEco 2000 (www.traenergi.se).Enligt vår kännedom tillverkas denna pellets endast av Adolfssons Entreprenad & Energi i Rockneby för en kundkrets inom ett begränsat leveransområde. Pelletsen levereras i storsäck eller som bulk. Vet någon som läser detta fler tillverkare av barkpellets så hör gärna av er till oss på ÄFAB via våra kontaktuppgifter.